Regulamin klubu

Zasady ogólne

 1. Klub nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej. 
 2. Wejście do klubu jest przywilejem członków klubu potwierdzone posiadaniem karty klubowej. 
 3. Za sprawdzanie karty klubowej odpowiedzialny jest wyznaczony przez klub selekcjoner, który zaprasza gości do środka klubu.
 4. Na wybranych imprezach selekcjoner może zdecydować o wpuszczeniu osób nieposiadających kart klubowych. 
 5. Selekcjoner może odmówić wstępu bez podania przyczyny. 
 6. Ponadto do klubu zakazuje się wstępu osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także osobom poniżej 21 roku życia. 
 7. Zakazuje się wnoszenia do klubu napojów i jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.

Bezpieczeństwo

 1. Dla bezpieczeństwa gości klub prowadzi politykę bezpieczeństwa, polegającą na monitoringu klubu przy pomocy kamer przemysłowych oraz ochronie gości przy pomocy pracowników ochrony. 
 2. Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzenia zawartości odzieży i wnoszonych na teren klubu przedmiotów, wydawania gościom poleceń dotyczących usprawnienia przepływu ludzi przez klub, ewakuacji itp. 
 3. W przypadku łamania prawa, regulaminu klubu lub niszczenia mienia klubu, pracownicy ochrony są uprawnieni do podjęcia decyzji o opuszczenia przez gościa terenu klubu, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania osoby podejrzanej o drastyczne łamanie prawa do czasu przekazania podejrzanej osoby do czasu przyjazdu policji. 
 4. Osobom wyprowadzonym przez ochronę klubu nie przysługuje prawo roszczenia o zwrot kosztów biletu wstępu lub zakupionych w barze produktów.
 5. Goście klubu mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników klubu, w szczególności pracowników ochrony klubu.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w klubie w tym szatni klubu. Goście pozostawiają mienie na swoją odpowiedzialność.

Warunki końcowe 

 1. Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora do celów marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla powyższych celów proszone są o zgłoszenie tego do obsługi klubu podczas imprezy. 
 2. Wizerunek uczestnika wydarzenia może podlegać opracowaniu i modyfikacjom z poszanowaniem dóbr osobistych
 3. Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie klubu. 
 4. Osoby przebywające w klubie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem klubu oraz automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich regulaminu klubu. 
 5. Wszelkie informacje, zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące funkcjonowania klubu (kontakt) należy kierować na adres club@frantic.pl lub telefonicznie (+48)884 126 024. 
 6. Uczestnik wydarzenia, przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia artystyczne mogą być utrwalane przez osoby wyznaczone przez nospr za pomocą sprzętu wideo, audio, audiowideo, w tym formie cyfrowej. Podczas utrwalania przebiegu wydarzenia artystycznego oraz wydarzeń mu towarzyszących wizerunek słuchacza może zostać utrwalony.
 7. Administratorem danych osobowych jest S Events Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.  
 8. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;, art. 6 ust. 1 lit. 
  b) RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: iod@nospr.org.pl, tel.: +48 32 73 25 300.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 365 dni od daty wydarzenia.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.

ul. Szewska 5
31-009 Kraków

obserwuj nas

club@frantic.pl
(+48)884 126 024

©FRANTIC 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone